Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade

Wat is kwaliteitszorg? 

Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:    

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit


Ontwikkelingen op 't Spectrum

Zicht op ontwikkeling 
Een van onze opdrachten als school is om de leerling een ononderbroken ontwikkeling te laten doorlopen en dat wij dit goed en gedegen moeten volgen middels een leerlingvolgsysteem.  
Wij hebben de manier waarop wij onze leerlingen volgen vastgelegd in onderstaand document. Zicht op ontwikkeling is een cyclisch proces waarbij we de leerling volgen, we onze observaties en meetmomenten registreren en op gezette tijden een toets afnemen. De uitkomsten en observaties analyseren we vanuit deze gegevens en informatie om te komen tot een beredeneerd aanbod voor de volgende periode. Dit alles zoveel passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.