De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
Zorg
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade

Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De doorstroomtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. 

't Spectrum

Leerlingvolgsysteem 
Binnen 't Spectrum volgen we de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied en op cognitief gebied.  Door te observeren en te communiceren kunnen we eenvoudig en met kleine interventies sturen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van jullie kinderen wordt omschreven en besproken tijdens de verslagen en oudergesprekken. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op schoolniveau brengen we in kaart via Looqin.
Op 't Spectrum worden methode gebonden toetsen afgenomen ter controle van het eigen maken van het aanbod in de voorafgaande periode. Op basis van deze toetsen kan remediërend of verrijkend materiaal aangeboden worden. De voortgang komt in het portfolio. 
Tenslotte maken we gebruik van Leerling in Beeld van Cito en de leerlijnen voor het jonge kind van Parnassys. De eventuele toetsen zijn methode onafhankelijk en toetsen de voortgang van jullie kind op een vakgebied. Naar aanleiding van het leerlingvolgsysteem kan nog beter gedifferentieerd worden in instructie en aanbod. 

Groepsoverstijgend werken ten behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
Kinderen leren graag met elkaar en van elkaar. Dat is het uitgangspunt van de vaardigheid ‘samenwerken’. Voor met name de sociaal-emotionele ontwikkeling is het voor kinderen goed om dit niet alleen met leeftijdsgenootjes te doen, maar juist ook met oudere of jongere kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden hebben elkaar wat anders te bieden. Het vergt andere vaardigheden om de oudste of de jongste te zijn binnen een leerproces of activiteit. Daarom zetten we verschillende werkvormen in, waarbij groepsoverstijgend gewerkt wordt of kan worden.
Het is ook een reden om onze groepen binnen de landen te organiseren, waarbij meerdere leerjaren samen een groep vormen. 
 
Planning, instructie en gedifferentieerd inspelen op onderwijsbehoeften 
Elk jaar wordt door de leerkrachten een jaaroverzicht gemaakt. Daarin staan onder andere de doelen beschreven die dat jaar behaald moeten worden. Aan de hand van dit jaaroverzicht wordt er iedere week een weekrooster gemaakt. Dit weekrooster wordt voor de kinderen vertaald in een weektaak. 
Op de weektaak staan de instructies van de kinderen vermeld. Een instructie kan klassikaal of in een kleiner groepje worden georganiseerd. Voordelen van werken met instructiegroepen zijn: de persoonlijke aandacht in een kleinere groep, het aanbieden van instructie op het juiste niveau en de interactiemogelijkheden. 
Vanuit de analyse van observaties en toetsen bekijken we de onderwijsbehoefte van ieder individueel kind. Dit zetten we om in handelen waarbij werken op eigen niveau een belangrijk uitgangspunt is. De leerkracht maakt keuzes omtrent de indeling van de instructiegroepen. Daarbij kunnen niveaugroepen geformeerd worden, maar kan de leerkracht er ook bewust voor kiezen om dit niet te doen. Vakgebied, onderwerp, doelstelling en niveau van de leerlingen kunnen hier aan ten grondslag liggen. 

Gesprekken en verslagen 
Op de scholen doen we ons best om de gesprekken over de voortgang van jullie kind(eren) zo persoonlijk mogelijk te maken. We vinden het belangrijk om een goede afstemming te realiseren tussen ouders, kind en leerkrachten. Een belangrijk onderdeel van deze afstemming bestaat uit de communicatie over de ontwikkeling van jullie kind op sociaal-emotioneel gebied en cognitief gebied. Om deze afstemming goed in te richten starten we jaarlijks met een startgesprek met ouders, kind en leerkracht. Tijdens dit gesprek, waarbij het voornamelijk gaat over het welbevinden van het kind, bespreken we ook hoe we elkaar op de hoogte houden gedurende het schooljaar. We noemen dit het communicatieplan: dit plan is maatwerk en kan verschillend zijn per kind. De cyclus van de schoolverlaters wijkt hiervan af omdat hier een aantal momenten voorbij moeten komen in de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Dit wordt rechtstreeks met de betrokken ouders en kinderen gecommuniceerd. 
 
Overgang naar het voortgezet onderwijs 
In groep 7 en 8 (Hoogland) richten we ons op de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). De leerkrachten vervullen een belangrijke rol in de begeleiding van dit proces. In groep 8 besteden we veel aandacht aan wat er komt kijken bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Verschillende scholen voor het VO worden gedurende het jaar bezocht. Ook stimuleren we kinderen en ouders om de open dagen te bezoeken. 
 
In november van leerjaar 8 stellen we aan de hand van diverse gegevens het advies vast. In het adviesgesprek bespreken we dit met jullie en jullie kind. Na het advies volgt in februari de doorstroomtoets van Cito. Begin maart kunnen jullie kind inschrijven op de school naar keuze. Eind april bevestigt het VO de aanmelding. Daarna is er nog contact tussen de leerkracht en het VO. 

 

Schooladviezen

De afgelopen drie schooljaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit: 
 Onderwijstype
2022/2023
2021/2022
2020/2021
BB 2 1  
BB-KB   2  
KB 1    
KB-TL   1 3
TL     2
TL-HAVO   2  
HAVO 1   2
HAVO-VWO   1 1
VWO 1    
VWO+ 1    
totaal 6 7 8