Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Altijd vrijwillig


Veel scholen organiseren naast het reguliere, verplichte lesprogramma buiten lestijd activiteiten. Voor de bekostiging van deze activiteiten kan de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht het vastgestelde bedrag te betalen. 

Indien de bijdrage door ouders niet kan worden/niet wordt betaald, betekent dit niet dat de kinderen van deze ouders uitgesloten mogen worden van activiteiten. Zowel in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs moeten álle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten die de school organiseert.

Hoogte en inning van de ouderbijdrage

De hoogte van het bedrag kan per school verschillen. Er zijn geen landelijke afspraken over hoe hoog deze bijdrage mag zijn. De ouderraad (OR) int de vrijwillige bijdrage bij ons op school.

De hoogte van onze ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is: € 25,- per kind.

Indien uw financiële situatie de betaling van de ouderbijdrage niet toelaat, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij stichting leergeld. Informatie hierover is te vinden op de website www.leergeld.nl.
 
Voor de schoolreis van Laagland en Middenland en het schoolkamp van Hoogland worden de kosten separaat bij ouders in rekening gebracht. Hierover ontvangen ouders tijdig bericht.